“ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ” ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

“ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ” ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

 

Ανοιχτή Επιστολή

Προς: Πολιτικά Κόμματα

-Γραφεία Προέδρων, Γενικών Γραμματέων κομμάτων

-Τομεάρχες Ενέργειας Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης

Εισαγωγή:

με την παρούσα ανοιχτή επιστολή προς τις ηγεσίες πολιτικών κομμάτων η διοίκηση της ΟΒΥΕ, όπως νομίμως και θεσμικώς εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της, κ. Δημήτριο Βαργιάμη, επιθυμεί να διατυπώσει και να υπογραμμίσει  μείζων θέσεις του κλάδου – εργολάβων αδειούχων υδραυλικών.

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ, είναι το ανώτατο  όργανο εκπροσώπησης του κλάδου σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ο κλάδος των υδραυλικών (νόμιμων και αδειούχων) έχει χιλιάδες μέλη ανά τη χώρα τα οποία διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και κατ’ επέκταση, αποτελούν σημαντικό παράγοντα της οικονομίας και της ανάπτυξης της χώρας.

Ο κλάδος, κατά καιρούς έχει γίνει αποδέκτης υποτιμητικών σχολίων από μερίδα των ΜΜΕ, χωρίς όμως κανένα από αυτά,  να ξεχωρίζει ως οφείλει τους νόμιμους από τους παράνομους υδραυλικούς.

Είναι ανάγκη λοιπόν, μέσω της παρούσης ανοιχτής επιστολής, να γνωστοποιηθούν οι θέσεις του κλάδου σε σχέση με μείζονα ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνία και τη χώρα.

Κυρίες και κύριοι, Πρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς και εκπρόσωποι κομμάτων,

Καταρχάς, πρέπει να τονιστεί ότι η ΟΒΥΕ και τα μέλη της – 74 επαγγελματικές ενώσεις σε όλη τη χώρα – εγγράφουν και εκπροσωπούν αποκλειστικά και μόνο, επαγγελματίες, ατομικές και μικρές επιχειρήσεις, που διαθέτουν τα εκ του νόμου απαραίτητα προσόντα για την ορθή και σύννομη άσκηση του επαγγέλματος.

Οι επαγγελματίες υδραυλικοί, μέλη της ΟΒΥΕ και των επαγγελματικών ενώσεων αυτής, διαθέτουν κρατική άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος καταβάλλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ, στην εφορία – πληρώνουν ΦΠΑ στο κράτος.

Συνεπώς, οι νόμιμοι υδραυλικοί δεν αποτελούν «βαρίδια» για την οικονομία της χώρας, αντίθετα, εισφέρουν στα κρατικά ταμεία και παράλληλα προστατεύουν τους καταναλωτές, καθώς για κάθε εργασία που επιτελούν,  εκδίδουν και υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ), σε εφαρμογή του νόμου υπ’ αρ.: 4712/2020, στην οποία πρέπει να αναγράφεται  και αριθμός συμβολαίου αστικής επαγγελματικής ευθύνης(ν.3844/2010 αρ. 24). Μέλη – αδειούχοι υδραυλικοί,  διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματική ευθύνης, προστατεύοντας και κατοχυρώνοντας τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.

Στο σημείο αυτό και προκειμένου να γνωστοποιηθούν ευρέως οι πάγιες θέσεις του κλάδου, η διοίκηση της ΟΒΥΕ παραθέτει άξονες με τις θέσεις του κλάδου, καθώς και προτάσεις που πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά τόσο την Πολιτεία, όσο και το πολιτικό προσωπικό της χώρας.

Άξονας 1ος : Εκπαίδευση

Πάγια θέση της Ομοσπονδίας είναι, ο εκσυγχρονισμός – η ριζική αλλαγή της δομής του εκπαιδευτικού συστήματος που διέπει τα τεχνικά επαγγέλματα, και η διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Επίσης,  γενικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας πρέπει να υπάρξει η αναγκαία προσθήκη και άμεση  εισαγωγή του «Επαγγελματικού προσανατολισμού» σε δευτεροβάθμιο επίπεδο(εκπαίδευση).

Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρξει τροποποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με ιδιαίτερη βάση στην πρακτική άσκηση. Να ενσωματωθούν και να συμμετέχουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ως εκπαιδευτές καθ’  όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς.

Άξονας 2ος : Κανονισμοί και ασφάλεια

Οι εγκαταστάσεις στην χώρα στην πλειοψηφία τους, είναι παλαιές, υπολειτουργούσες και έχουν εκτελεστεί στο «πόδι». Οι υφιστάμενες τεχνικές οδηγίες  δε συνάδουν με την εποχή, την εξέλιξη αλλά και με τη ζήτηση εγκαταστάσεων που να συνδέονται με την ραγδαία αναπτυσσομένη τεχνολογική και τεχνική εξέλιξη.

Επομένως, είναι ανάγκη να δημιουργηθούν και να θεσπιστούν :

1.Νέος κανονισμός εγκαταστάσεων ύδρευσης.

  1. Νέος κανονισμός εγκαταστάσεων θέρμανσης.
  2. Νέος κανονισμός εγκαταστάσεων αποχέτευσης.
  3. Κανονισμός για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και τον καθαρισμό των δικτύων αυτών, προς επίτευξη επαρκούς απόδοσης και μεγάλης εξοικονόμησης.
  4. Ελεγκτικοί μηχανισμοί ανά Περιφέρεια για τον έλεγχο όσων εργάζονται στην αγορά των θερμουδραυλικών και αερίων καυσίμων εγκαταστάσεων με στόχο να διαπιστώνεται αν διαθέτουν την εκ του νόμου απαιτούμενη άδεια, αλλά και αν έχουν νόμιμη έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία, και αν έχουν δηλωθεί στο ΕΡΓΑΝΗ σε περίπτωση εργαζόμενου. Επίσης, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα πρέπει να διενεργούν και  ποιοτικό έλεγχο των εγκαταστάσεων.

Άξονας 3ος: Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ)

Κατ’ επανάληψη μέσω εγγράφων έχει ζητηθεί από την Ομοσπονδία, η απόλυτη εφαρμογή και τήρηση της παρ. 1 άρθρου 34 του ν.4712/2020. «1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 112/2012 (Α΄ 197) αντικαθίσταται ως εξής :«4. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο Παράρτημα Β. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.»

Είναι υποχρέωση των αρχών (ΔΕΥΑ, πολεοδομίες), να υπάρχει στο φάκελο που κατατίθεται προς σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, η  ΥΔΚΕ.

Το ανωτέρω αίτημα, αφενός, ζητείται για την τήρηση της νομοθεσίας και αφετέρου για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την αποφυγή, να εκτελούνται από άτομα που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα τεχνικά και «νομοθετικά» προσόντα.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι θερμοϋδραυλικές εργασίες, τα αποχετευτικά δίκτυα, τα πυροσβεστικά δίκτυα, οι εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων και υγραερίων, ενέχουν επικινδυνότητα και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Ειδικότερα οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου έχουν ξεπεράσει τα είκοσι χρόνια «ζωής», και χρήζουν μεγάλης προσοχής, αλλά και ο τεχνικός κανονισμός που τις διέπει έχει κενά και πρέπει να τροποποιηθεί.

Είναι σαφές λοιπόν, και απαιτητό να υπάρξει μέριμνα για την τήρηση της νομοθεσίας έτσι ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενα σοβαρά δυστυχήματα.

Τέλος, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι πλέον έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για συμμετοχή συλλογικών φορέων(κοινωνικοί εταίροι, Επιμελητήρια, Κλαδικές Ομοσπονδίες), στη δομή θεμάτων,  που σχετίζονται με την αδειοδότηση, την εκπαίδευση, αλλά και γενικότερα ζητήματα.

Ως εκ τούτων, όπως γίνεται αντιληπτό από τα ανωτέρω, πρέπει επιτέλους να υπάρξει σοβαρή μελέτη των ανωτέρω, συνεχής κοινωνικός διάλογος, με απώτερο σκοπό την προστασία των καταναλωτών, την προστασία της νόμιμης εργασίας και δραστηριότητας και την πάταξη της παραοικονομίας.