Δράσεις ΟΒΥΕ, Μάιος 2018

Δράσεις ΟΒΥΕ, Μάιος 2018

Στοχευμένες και συγκεκριμένες ενέργειες της διοίκησης της Ομοσπονδίας ακολούθησαν την ετήσια τακτική συνέλευση της 21ης Απριλίου. Ειδικότερα, το προεδρείο της ΟΒΥΕ με γνώμονα την κατοχύρωση και διασφάλιση των συμφερόντων των συνάδελφων, αδειούχων υδραυλικών όλης της χώρας, προέβη στη δημιουργία τεκμηριωμένων επιστολών- παρεμβάσεων, ενώ, πραγματοποίησε και συνάντηση με το γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Κ. Πουλάκη, την Πέμπτη 24/5/18, υποβάλλοντας αιτήματα σε σχέση με την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης και την ανάγκη, να κατατίθεται στις κατά τόπους ΔΕΥΑ όλης της χώρας, αλλά, και, στις κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες, όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις πυροσβεστικών συστημάτων.
Παρατίθενται αναλυτικά οι επιστολές- ενημερώσεις της Ομοσπονδίας, που υπεγράφησαν από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα, Δ. Βαργιάμη και Θ. Τουτζιαράκη αντίστοιχα.
Επισημαίνεται ότι θα υπάρξει νέο ενημερωτικό σημείωμα και φωτογραφικό υλικό, σχετικά με τη συνάντηση του προέδρου κ. Δημητρίου Βαργιάμη με το γενικό γραμματέα του Υπουργείο Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνου Πουλάκη στις 24/5/2018, αλλά και ενημέρωση σε σχέση με επισκέψεις…, και παρουσία του προέδρου στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Χανιών(21/5), μετά από πρόσκληση.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΒΥΕ, ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΑΡΓΙΑΜΗ, κατά τη διάρκεια συνάντησης με το γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κ Κ. Πουλάκη, στις 24/5/2018- Α.Π. 711, στην έδρα του Υπουργείου στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι τον πρόεδρο συνόδευαν, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του συνδέσμου υδραυλικών Χανιών, Ζ. Σταματάκης και Ε. Κατσουλάκης.
Προς Υπουργείο Εσωτερικών
• Γενικό γραμματέα υπουργείου κ. Κ. Πουλάκη .

«Αιτήματα της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ), στο πλαίσιο συνάντησης σας με εκπροσώπους του προεδρείου αυτής».

«Ο πρόεδρος του ΔΣ., Δημήτρης Βαργιάμης και όλα τα μέλη του προεδρείου και του διοικητικού συμβουλίου της ΟΒΥΕ, σας ευχαριστούν για τη σημερινή συνάντηση.
Κύριε γενικέ,
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα του αδειούχου υδραυλικού και ειδικότερα σύμφωνα με διατάξεις του Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α, που εκδόθηκε σε εφαρμογή & του ν.3982/2011 ΦΕΚ 143Α (αρ.1-16), το επάγγελμα του υδραυλικού είναι ρυθμισμένο νομοθετικά ειδικότερα στις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να ασκείται νομίμως.
Το πρόβλημα όμως, δεν εντοπίζεται στην κείμενη νομοθεσία, αλλά στην έλλειψη επικαιροποιήμενων τεχνικών κανονισμών εγκαταστάσεων τόσο στην ύδρευση αποχέτευση, όσο και στην θέρμανση. Υπάρχουν σχετικές τεχνικές οδηγίες κανόνων τέχνης και επιστήμης του ΤΕΕ, αυτές όμως, εκδόθηκαν πριν πολλά χρόνια και πλέον δεν καλύπτουν αλλά ούτε διασφαλίζουν την ποιότητα των εγκαταστάσεων.
Επίσης, όσον αφορά στα ζητήματα ασφάλειας και κατοχύρωσης των καταναλωτών, είναι ανάγκη να υπάρξει έκδοση οδηγίας προς τις ΔΕΥΑ(Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης) όλης της χώρας , προκειμένου στο φάκελο που κατατίθεται για τις συνδέσεις ύδρευσης και αποχέτευσης να ζητείται και να συμπεριλαμβάνεται και η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών – ΥΔΚΕ, η οποία προβλέπεται και από το Π.Δ. 112/2012ΦΕΚ 197Α άρ. 7 παράγραφος 4 & αρ. 13 Παράρτημα Β’. Η ΥΔΚΕ, την οποία έχει το δικαίωμα να την εκδίδει και να την υπογράφει αποκλειστικά και μόνο αδειούχος αρχιτεχνίτης και εργοδηγός υδραυλικός, εμπεριέχει στοιχεία όπως: τη χρησιμοποίηση υλικών με προδιαγραφές, την ασφάλιση αστικής ευθύνης και άλλα σημαντικά τα οποία δύναται, να λειτουργήσουν ως δίκτυ προστασίας για τους καταναλωτές και τις εγκαταστάσεις αυτών.
Κύριε γενικέ,
Ως εκ τούτων και σύμφωνα και με τα προαναφερθέντα η ΟΒΥΕ, αιτείται τα εξής:
1. Tη Θεσμοθέτηση ενιαίου κανονισμού για όλες τις ΔΕΥΑ που θα αφορά την ύδρευση, την αποχέτευση και τη διαχείριση αποβλήτων.
2. Την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο με κατεύθυνση σε όλες τις ΔΕΥΑ της χώρας, στην οποία να αναφέρεται με σαφήνεια ότι στο φάκελο που κατατίθεται στις ΔΕΥΑ για συνδέσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, να συμπεριλαμβάνεται και η ΥΔΚΕ, όπως αυτή προβλέπεται και από την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις μονίμων πυροσβεστικών συστημάτων με νερό ή άλλα υγρά (Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α, άρθρο 2 παρ. 3Α εδάφιο δ), ζητείται επίσης, η έκδοση εγκυκλίου από τα αρμόδια & συναρμόδια Υπουργεία, στην οποία να αναφέρεται ότι στο φάκελο που κατατίθεται στις κατά τόπους διοικητικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής για τις εγκαταστάσεις πυροσβεστικών συστημάτων, να συμπεριλαμβάνεται και η ΥΔΚΕ».

«ΕΠΙΣΤΟΛΗ(2)-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΒΥΕ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΔΚΕ».

ΑΘΗΝΑ 18/5/2018 Α.Π. 709
προς
διευθύνσεις περιφερειακών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

Κύριοι διευθυντές των πυροσβεστικών υπηρεσιών όλης της χώρας,
Κυρίες και κύριοι προϊστάμενοι διοικητικών υπηρεσιών των περιφερειακών διευθύνσεων του Πυροσβεστικού σώματος,
«Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας(ΟΒΥΕ), όπως εκπροσωπείται νομίμως από 15 μέλες διοικητικό συμβούλιο και ειδικότερα από τον πρόεδρο του ΔΣ, κ. Δημήτριο Βαργιάμη, δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της, στο δύσκολο  έργο σας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο.
Στόχος όμως, της παρούσης επιστολής,  είναι η γνωστοποίηση ενός σημαντικού θέματος για τον κλάδο- την Ομοσπονδία και για τα 74 σωματεία μέλη της σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με την κείμενη  νομοθεσία ν. 3982/11 ΦΕΚ 143Α (αρ.1-16) το επάγγελμα του υδραυλικού είναι νομοθετικά ρυθμισμένο. Επίσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α, που ισχύει και διέπει το επάγγελμα του αδειούχου  υδραυλικού(σε εφαρμογή του ν. 3882/11), στο άρθρο 2 παρ. 3Α εδάφιο (δ), ορίζονται οι επαγγελματικές  δραστηριότητες του αδειούχου υδραυλικού και συγκεκριμένα αναφέρεται  «Ως επαγγελματικές δραστηριότητες 1ης ειδικότητας ορίζονται … και οι  Εγκαταστάσεις μονίμων πυροσβεστικών συστημάτων με νερό ή άλλα υγρά».  Οι εν λόγω λοιπόν εγκαταστάσεις αποτελούν  πεδίο εφαρμογής του αδειούχου αρχιτεχνίτη και εργοδηγού υδραυλικού.
Επίσης, υποχρέωση του αδειούχου υδραυλικού είναι,  μετά το πέρας εκτέλεσης των εγκαταστάσεων αυτών, να εκδίδει Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης των εργασιών( άρθρο 7 παρ. 4 του Π.Δ. 112/2012), στην οποία να αναφέρονται σημαντικά στοιχεία της εγκατάστασης που εκτέλεσε,  τόσο για την ασφάλεια  και την ποιότητα των εγκαταστάσεων, όσο και για τη διασφάλιση – κατοχύρωση του καταναλωτή- ιδιοκτήτη κλπ. Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής ορίζεται και στο αρ. 13 παραρ/μα Β’ , του ισχύοντος Π.Δ., 112/2012.
Ως εκ τούτων, παρακαλείσθε θερμά κατά την υποβολή φακέλων στις υπηρεσίες σε σχέση με εγκαταστάσεις πυροσβεστικών συστημάτων, να μεριμνείτε, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο,  η κατά τη νομοθεσία απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης – ΥΔΚΕ, η οποία πρέπει να εκδίδεται και να υπογράφεται μόνο από αδειούχο αρχιτεχνίτη/Εργοδηγό υδραυλικό.
Σε κάθε περίπτωση η υποβολή της ΥΔΚΕ, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ασφάλεια των καταναλωτών αφού μέσω αυτής, ελέγχεται αν αυτός που εκτέλεσε την εγκατάσταση είναι κάτοχος άδειας υδραυλικού,  αν χρησιμοποίησε υλικά με προδιαγραφές, και, αν εφήρμοσε τους κανόνες τέχνης και επιστήμης. Η ΟΒΥΕ, έχει εκδώσει για τα μέλη της ΥΔΚΕ σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία, η οποία και επισυνάπτεται προκειμένου να έχετε πληρέστερη ενημέρωση.
Ολοκληρώνοντας, το ΔΣ., της ΟΒΥΕ, αιτείται: στους φακέλους που κατατίθενται στις υπηρεσίες για τις εγκαταστάσεις πυροσβεστικών συστημάτων να συμπεριλαμβάνεται και η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης – ΥΔΚΕ».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ (3) – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
«Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» θα έχει άμεση εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, αντικαθιστώντας την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή το ν. 2472/1997, όπως ισχύει.
Λόγω των προαναφερθεισών αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά στη συλλογή, καταχώρηση και χρησιμοποίηση προσωπικών δεδομένων, παρακαλείσθε μέχρι και τις 20/5/2018 να αποστείλετε έγγραφη απάντηση ηλεκτρονικά αν συναινείτε να χρησιμοποιούνται emails και προσωπικοί – επαγγελματικοί αριθμοί τηλεφώνων σας, από την ΟΒΥΕ και τις δομές αυτής για λόγους ενημέρωσης και επικοινωνίας. Τονίζεται ότι ο καθένας ξεχωριστά που θα παραλάβει την παρούσα επιστολή μέσω email, θα πρέπει να απαντήσει εγγράφως με βάση τα παρακάτω. Δηλαδή: αν συναινείτε και επιθυμείτε να ενημερώνεστε, πρέπει να αποστείλετε email με το κείμενο υπ. Αρ. (1), αν ΔΕΝ συναινείτε το κείμενο υπ. Αρ. (2). Μέχρι τις 20/5/2018 στο ηλ. Ταχυδρομείο της ΟΒΥΕ : obye.plumbers@gmail.com
Επιπλέον, στην επιστολή σας πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο σας, ημερομηνία αποστολής και να φέρει την υπογραφή σας. ……….

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 9/5/2018 & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 30/5/2018.

«Οκτώ χρόνια λιτότητας εγκλώβισαν την κοινωνία και τη χώρα σε βαθιά και παρατεταμένη οικονομική δυσπραγία. Μεγάλα Θύματα της εφαρμογής των πολιτικών της λιτότητας και της υπερφορολόγησης είναι δυστυχώς οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, και οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες .
Η μακροχρόνια δημευτική φορολόγηση και εισφορολόγηση των μικρών επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και των μικρών επιχειρήσεων, συνθέτουν το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες και κατ’ επέκταση και οι εργαζόμενοι σήμερα.
Μονόδρομος η Μαζική και δυναμική συμμετοχή στην Πανεθνική ημέρα δράσης και Κινητοποίησης(30/5/2018) μαζί με τη ΓΣΕΒΕΕ και τις τοπικές Ομοσπονδίες των ΕΒΕ με στόχο την άρση των δημευτικών φορολογικών πολιτικών και τη συγκρότηση ενός Εθνικού σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας».
ΤΕΤΑΡΤΗ – 30 ΜΑΙΟΥ 2018 – ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΣΕΒΕΕ- ΑΘΗΝΑ 30/5 ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΩΡΑ 11.00

Close Menu