Ενημέρωση από την ΧΑΛΚΟΡ για υδραυλικούς σε σχέση με τον Covid-19