Ενημερωτικό δελτίο του ΔΣ.

Ενημερωτικό δελτίο του ΔΣ.

Συνάδελφοι,

Με το παρόν ενημερωτικό δελτίο σας πληροφορούμε ότι η θεώρηση των αδειών(ΠΔ 112/2012 ΦΕΚ 197Α) εφόσον έχουν αντιστοιχηθεί , θα γίνεται το έτος 2020. Για τη θεώρηση των αδειών προβλέπονται μεταξύ και άλλων οι παρακάτω βασικές προϋποθέσεις.

«Οι Οι λοιποί επαγγελματίες για να αποδείξουν ότι ασκούν για το ελάχιστο απαιτούμενο όριο την αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα δύνανται, κατ’ επιλογή τους, είτε να ενημερώσουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίο Μητρώο Προσώπων είτε να προβούν στις οριζόμενες στις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου ενέργειες. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία για τον τρόπο που επιλέγει. Ειδικότερα, η απλή ενημέρωση, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, του προβλεπόμενου στο άρθρο 9 του ν. 3982/2011 Ενιαίου Μητρώου Προσώπων δεν συνεπάγεται χρηματική επιβάρυνση του ενδιαφερομένου και συνίσταται στα εξής: (α) στην παροχή στοιχείων που τεκμηριώνουν υπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών, εντός της οκταετίας ή (β) στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων καλής εκτέλεσης, που τεκμηριώνουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, εντός της οκταετίας, τουλάχιστον ίσο με το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ). ……………ΦΕΚ…………….»

Συνεπώς, σας ενημερώνουμε ξανά ότι η Ομοσπονδία έχει εκδώσει έντυπα ΥΔΚΕ τα οποία μπορείτε – και πρέπει- να προμηθευτείτε κατόπιν παραγγελίας. Σημαντικό δε, να ενημερώσετε τα μέλη σας για τα προαναφερθέντα και την υποχρέωση έκδοσης Υπεύθυνων Δηλώσεων Καλής Εκτέλεσης – ΥΔΚΕ, προκειμένου να τεκμηριώνουν την εργασία τους και να μη κινδυνεύσουν να «χάσουν» την άδεια τους. Οι ΥΔΚΕ σύμφωνα και με τα

προαναφερθέντα αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο επαγγελματικής εμπειρίας και υπηρεσίας.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποχρέωσης για την αντιστοίχιση – αντικατάσταση των παλαιών – θεωρημένων- αδειών(ΠΔ 38/91 τροπ. ΠΔ 48/95 – ΠΔ

55/200), με τις νέες ισχύουσες άδειες του ΠΔ/ 112/2012 ΦΕΚ 197 Α’, παρατάθηκε μέχρι τις 31/12/2018.

Παραθέτουμε τη σχετικό άρθρο(ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) υπ. αρ. 105(ε.1) του ν.4485/2017 φεκ 114α/4-8-17:

«Άρθρο 105

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

«1. Για την αντικατάσταση των αδειών και αναγγελιών που προβλέπονται στα άρθρα 9 του π.δ. 112/2012 (Α΄ 197), 10 του π.δ. 113/2012 (Α΄ 198), 9 του π.δ. 114/2012 (Α΄ 199), 13 και 21 του π.δ. 115/2012 (Α΄ 200) και 9 του π.δ. 1/2013 (Α΄ 3) ορίζεται ως καταληκτική προθεσμία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η 31η Δεκεμβρίου 2018.».

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Θ. ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ

Σημείωση : επισυνάπτεται ν.4485/2017 ΦΕΚ 114α/4-8-17 σελίδα (67 στο ΦΕΚ).

Δείτε το ΦΕΚ

Close Menu