Επισημάνσεις – προτάσεις, πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – αλλάζω θερμοσίφωνα»

Επισημάνσεις – προτάσεις, πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – αλλάζω θερμοσίφωνα»
202209260555214276

Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

-Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ / Υποδιεύθυνση 2, Τομέας Ενέργειας

Κυρίες και κύριοι,

Καταρχάς πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – αλλάζω θερμοσίφωνα», αποτελεί θετική εξέλιξη, προκειμένου, να υπάρξει ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση.

Με την παρούσα το Δ.Σ., της ΟΒΥΕ, επιθυμεί να διατυπώσει και να υπογραμμίσει –περιεκτικά-  αναγκαίες προσθήκες στον οδηγό του προγράμματος προς διασφάλιση των καταναλωτών.

1.Ειδικότερα: όσον αφορά στους επαγγελματίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, είναι θετική η πρόβλεψη ότι για κάθε εγκατάσταση πρέπει να εκδίδεται: τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών. Στο σημείο όμως,  αυτό,  πρέπει να επισημανθεί ότι ορθότερο, πιο συγκεκριμένο, αλλά και σύννομο, είναι,  να υπάρξει μια πιο σαφής αναφορά στον οδηγό σχετικά με την βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια,  ότι η βεβαίωση αυτή θα είναι: η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης – ΥΔΚΕ, που σημειωτέων,  ορίζεται από την ισχύουσα  νομοθεσία, και ειδικότερα από  παρ.1 του άρθρου 34 του ν. 4712/2020 ΦΕΚ 146Α .

Η προαναφερθείσα διάταξη αναφέρει –μεταξύ και άλλων- ότι την ΥΔΚΕ την εκδίδει αδειούχος αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός υδραυλικός ή πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό….,  και υποχρεωτικά πρέπει να κατατίθεται σε αρμόδιες αρχές, ενώ δε το περιεχόμενο αυτής,  ορίζεται στο παράρτημα Β΄ (αρ. 13 του Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α  )

Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι αδειούχοι υδραυλικού, διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής  ευθύνης, δυνάμει του ν.3844/2010 αρ.24, αλλά και δυνάμει του αρ.13 παράρτημα  Β΄ του Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α

Επομένως,  η βεβαίωση καλής εκτέλεσης που αναφέρεται στον οδηγό, είναι η ΥΔΚΕ, η  οποία, αφενός διασφαλίζει τον καταναλωτή, διότι οι υπόχρεοι έκδοσής της(αδειούχοι υδραυλικοί)  διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, και αφετέρου η έκδοση ΥΔΚΕ αποτελεί νομική υποχρέωση, και παράλληλα   επικουρεί στη  τήρηση της νομιμότητας και στη διαφάνεια.

Ως εκ τούτων, ζητείται, να προβείτε σε τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος με σαφής  και συγκεκριμένη αναφορά στην ΥΔΚΕ ως ένα και μοναδικό  έντυπο, που θα βεβαιώνει αποδεδειγμένα και σύμφωνα με νόμο την καλή εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης ηλιακού συστήματος.

Σημείωση : προς επίρρωση των ανωτέρω παρατίθενται η σχετική διάταξη του νόμου 4712/2020.

«1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 112/2012 (ΦΕΚ Α΄ 197) αντικαθίσταται ως εξής :«4. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλή ςεκτέλεσης ορίζεται στο Παράρτημα Β. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.»

2.Στην ενότητα 7.6 του οδηγού του προγράμματος – Βήμα 1 «παράδοση παλαιού θερμοσίφωνα από τον ωφελούμενο στον έμπορο… παράγραφος 3 ……. «Για την βεβαίωση της καταλληλόλητας του παλαιού Θερμοσίφωνα ο έμπορος είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι:

  • Ο προς απόσυρση παλαιός Θερμοσίφωνας είναι άρτιος,
  • έχει τύπο που είναι επιλέξιμος προς ανακύκλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.3 του παρόντος οδηγού.
  • Με την παραλαβή του παλαιού Θερμοσίφωνα από τον έμπορο, τεκμαίρεται ότι ο τελευταίος έχει προβεί στον απαραίτητο έλεγχο και έχει επιβεβαιώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις (δεν απαιτείται χωριστή βεβαίωση).

Και επί  των  προαναφερθέντων και ορισθέντων στον οδηγό(ε.7.6),  είναι ανάγκη για λόγους διαφάνειας,  αλλά και για πρακτικούς,  να υπάρξει σαφής προσθήκη ότι υπεύθυνος για τον  έλεγχο της λειτουργικότητας του παλαιού θερμοσίφωνα,  πρέπει να είναι αδειούχος πιστοποιημένος τεχνικός (όπως: αρχιτεχνίτης/εργοδηγός υδραυλικός), που,  σαφώς,  διαθέτει τα προσόντα και την εμπειρία να διασφαλίσει την ορθή διαδικασία, και έχει το δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο,  να εκδώσει ΥΔΚΕ(ν.4712/2020 αρ. 34), που  να βεβαιώνει ότι ο παλαιός θερμοσίφωνας ήταν και παραμένει λειτουργικός.

Οι προμηθευτές πολύ φοβούμαστε ότι θα έχουν  κάποιον μεταφορέα που απλώς θα παραλαμβάνει τον παλαιό θερμοσίφωνα.

Οι προμηθευτές – έμποροι δεν είναι τεχνικοί και δεν μπορούν να βεβαιώνουν ειδικά για  εργασίες απεγκατάστασης και εγκατάστασης.

Βεβαιώνουν,  αυτοί που έχουν το έννομο δικαίωμα και δραστηριοποιούνται στην αγορά των θερμουδραυλικών εγκαταστάσεων.

 

ME EKTIMHΣΗ,
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο Γ. ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ
Δ. ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ                                                             Π. ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 22/5/2023 Α.Π.201