Επιστολή προς όλες τις ΔΕΥΑ

Επιστολή προς όλες τις ΔΕΥΑ

Για κάθε εργασία, που συνδέεται με τις θερμοϋδραυλικές   εγκαταστάσεις –ύδρευσης – αποχέτευσης, αλλά και καυσίμων αερίων κλπ, πρέπει να ζητάτε υπεύθυνη δήλωση αδειούχου αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού υδραυλικού» αναφέρει μεταξύ άλλων η ΟΒΥΕ στην επιστολή της προς όλες τις ΔΕΥΑ. Συγκεκριμένα η επιστολή που στάλθηκε στις 26 Ιουνίου 2917 και υπογράφεται από τον πρόεδρο Δημήτρη Βαργιάμη και τον γενικό γραμματέα Θεόδωρο Τουτζιαράκη, αναφέρει:

«Κυρίες και κύριοι διευθύντριες & διευθυντές των ΔΕΥΑ όλης της χώρας,
Καταρχάς και κατ’ αρχήν, το επάγγελμα του υδραυλικού είναι αδειοδοτημένο και νομοθετικά ρυθμιζόμενο σύμφωνα με διατάξεις του ν. 3982/2011 ΦΕΚ 143Α – της 17ης Ιουνίου του 2011.
Σε εφαρμογή και του προαναφερθέντος νόμου, εκδόθηκε το Π.Δ. υπ’ αρ. 112 ΦΕΚ 197Α/2012, σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του υδραυλικού. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του ΠΔ 112/2012, ορίζεται, η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης προκειμένου το οίκημα – κτήριο στη συνέχεια να συνδεθεί με ασφάλεια με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Τη δήλωση αυτή, μπορούν να την εκδίδουν και να την υπογράφουν αδειούχοι αρχιτεχνίτες και εργοδηγοί υδραυλικοί. Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις ύδρευσης – διανομής κρύου νερού σε κτήρια και γήπεδα, αλλά και στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και βρόχινων υδάτων σε κτήρια και γήπεδα, ορίζεται στο άρθρο 2 του ΠΔ 112/2012 (Ορισμοί – πεδίο εφαρμογής ειδικότητες και βαθμίδες), ότι στις εγκαταστάσεις αυτές, μπορούν να εργάζονται μόνο όσοι κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος – αρχιτεχνίτη και εργοδηγού υδραυλικού.
Όπως λοιπόν, ανακύπτει από τα προαναφερθέντα και την κατά γράμμα ερμηνεία της νομοθεσίας, επισημαίνεται ότι, «στις εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης πρέπει να εργάζονται φυσικά πρόσωπα- κάτοχοι άδειας αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού υδραυλικού, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να εκδίδουν υπεύθυνη δήλωση για τις εγκαταστάσεις που εργάστηκαν».
Ολοκληρώνοντας, παρακαλείσθε όπως εφαρμόσετε την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και η δημόσια υγεία. Σε κάθε εργασία, που συνδέεται με τις θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις –ύδρευσης – αποχέτευσης, αλλά και καυσίμων αερίων κλπ, καλείστε να ζητάτε την υπεύθυνη δήλωση αδειούχου αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού υδραυλικού».

Close Menu