Παρατηρήσεις & προτάσεις της ΟΒΥΕ για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”

Παρατηρήσεις & προτάσεις της ΟΒΥΕ για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”

Α.Π.  7 6 ΑΘΗΝΑ, 9/11/2020

 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛONTOS & ENΕΡΓΕΙΑΣ

  • ΥΠΟΥΡΓΟ κ. Κ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
  • ΓΕΝ. ΓΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ κα. Α. Σδούκου

Θέμα: «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΥΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ» 

Κύριε Υπουργέ,

Κυρία Γενική,

Με βάση την μέχρι και σήμερα πορεία του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ οίκον(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ) στη χώρα, αλλά και σύμφωνα με αναφορές μελών μας φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, έχουν διαπιστωθεί σημαντικά  προβλήματα,  τα οποία ουσιαστικά δεν αποδίδουν τα μέγιστα  θετικά αποτελέσματα μέσα από τη δράση του Εξοικονομώ.

Προβλήματα :

  1. Δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα και δεν απαιτείται κατά την κατάθεση του φακέλου: Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών(ΤΠΥ) και υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης(ΥΔΚΕ), ενώ θα έπρεπε, καθώς με την κατάθεση του ΤΠΥ και της ΥΔΚΕ, διασφαλίζεται ότι το φυσικό πρόσωπο που κατασκεύασε το έργο,  είναι και υπεύθυνο  σύμφωνα με όσα ορίζονται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Μάλιστα, η μη τήρηση της προαναφερθείσης διαδικασίας δεν διασφαλίζει τον καταναλωτή.
  2. Στις παλαιές εγκαταστάσεις θέρμανσης, όταν τοποθετούνται νέα σώματα ( μονάδες φυσικού αερίου) δεν απαιτείται καθαρισμός των δικτύων θέρμανσης(Η ΟΒΥΕ έχει καταθέσει σχετική πρόταση πριν χρόνια), και έτσι τα συστήματα θέρμανσης παραμένουν ενεργοβόρα.
  3. Στις εγκαταστάσεις θέρμανσης και τοποθέτησης ηλιακών συστημάτων σε αρκετές περιπτώσεις το ποσό επιδότησης δεν καλύπτει όλο το κόστος της εγκατάστασης.           

Προτάσεις  :

  1. Ζητείται -εκ νέου- ο καθαρισμός των δικτύων θέρμανσης και των θερμαντικών σωμάτων να προβλέπεται και να επιδοτείται μέσα από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ», και στο τέλος κάθε εγκατάστασης – έργου εγκαταστάσεων θέρμανσης να εκδίδεται από τον υπεύθυνο πιστοποιητικό «καθαρότητας της εγκατάστασης».
  2. Να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο κατάθεσης για το πρόγραμμα  – στα απαιτούμενα δικαιολογητικά –   το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του εγκαταστάτη και η Υπεύθυνη Δήλωση Καλής εκτέλεσης(ΥΔΚΕ).

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ       ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ