"Στρατηγικός ο ρόλος των ΜμΕ στην οικονομική ανάπτυξη" του Δ. ΒΑΡΓΙΑΜΗ, (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023)

“Στρατηγικός ο ρόλος των ΜμΕ στην οικονομική ανάπτυξη” του Δ. ΒΑΡΓΙΑΜΗ, (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023)
IMG_5237

                                                                                                                    Στρατηγικός ο ρόλος των ΜμΕ στην οικονομική ανάπτυξη

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι  οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασικό κύτταρο στην οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγή, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή είναι αδιαμφισβήτητο, αν και το τελευταίο διάστημα πολλές φορές οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο θέσεων και πολιτικών που τις θέλουν εκτός του οικονομικού κύκλου.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα λειτούργησαν και συνεχίζουν να λειτουργούν ως φυτώρια καινοτόμων ιδεών και προ­θάλαμος δημιουργίας των μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα αποτελούν τους «αιμοδότες» των τοπικών κοινωνιών, καθώς είναι αυτές που δημιουργούν κατά κύριο λόγο θέσεις εργασίας και εισόδημα. Η μικρομεσαία επιχείρηση αποτελεί τον μεγαλύτερο συλλογικό εργοδότη στην Ελλάδα και όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής, της πανδημικής κρίσης που προηγήθηκαν και της ενεργειακής κρίσης που εξελίσσεται, λειτούργησε με ίδιον κόστος, ως το δίχτυ ασφαλείας για την κοινωνία. Τόσο στο επίπεδο της διασφάλισης θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων όσο και στο επίπεδο της συγκράτησης των τιμών. Η σχέση τους με το κοινωνικό σύνολο δεν είναι απρόσωπη, σε πολλές περιπτώσεις μεταφέρεται και ισχυροποιείται από γενιά σε γενιά. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι τα οικονομικά τους πλεονάσματα τα επενδύουν στη χώρα μας, κάτι το οποίο αναδεικνύει και τη συνείδηση με την οποία πορεύονται.

ΠΑΡΟΤΙ είναι δύσκολο να γίνουν προ­βλέψεις για το εύρος και το βάθος των συνεπειών της τρέχουσας κρίσης, εί­ναι μάλλον εύκολο να διαβλέψουμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα­ είναι και πάλι η μόνη που μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας και της κοινωνίας και της οικονομίας.

ΕΙΝΑΙ λοιπόν πρόδηλο ότι η στήριξη των μικρομεσαίων, η ενίσχυσή τους στις σημερινές ακραίες συνθήκες, η προστασία τους από την υπερχρέωση, η διευκόλυνση πρόσβασης σε χρημα­τοδοτήσεις που θα τις βοηθήσουν να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή, απο­τελούν τον μόνο δρόμο αντιμετώπισης των μεγάλων κλυδωνισμών της οικο­νομίας και της κοινωνίας μας.

ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΕΣ απόψεις που διατυπώθη­καν τα προηγούμενα χρόνια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι «οι μι­κρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι θνησιγενείς και βαρίδι στην οι­κονομία», ότι «πρέπει να συγχωνευθούν ή να σβήσουν από τον επιχειρηματικό χάρτη», μάλλον αγνοούν την πραγματικότητα, που θέλει οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συνεχί­ζουν να αποτελούν βασικό πυλώνα της επιχειρηματικότητας και της οικο­νομίας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με ποσοστά που κυ­μαίνονται μεταξύ 99,8% και 99,9%, καλύπτοντας όλο το φάσμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων και κλάδων.

ΕΙΝΑΙ ενδεικτικό, σύμφωνα με στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας για το 2022, ότι σε έξι κλάδους της οικονομί­ας όπου δεσπόζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μεταποίηση, κατασκευ­ές, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επι­σκευής οχημάτων και μοτοσικλετών, παροχής καταλυμάτων και εστίασης, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, επαγγελματικές, επιστημονικές και τε­χνικές δραστηριότητες) από το δεύτε­ρο εξάμηνο του 2019 έως το πρώτο του 2022 η απασχόληση αυξήθηκε κατά 61,5%, όταν την ίδια περίοδο η συνολι­κή απασχόληση στην ελληνική οικο­νομία αυξήθηκε κατά 5,3%. Από αυτό και μόνο μπορεί κανείς να αντιληφθεί το θετικό αποτύπωμα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

ΕΙΝΑΙ λοιπόν προφανές ότι η ανάπτυ­ξη της ελληνικής οικονομίας βασίζε­ται στην αποτελεσματική και βιώσι­μη λειτουργία των ΜμΕ, καθώς απο­τελούν το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο και συναστούν τον βασικό μο­χλό καταπολέμησης της ανεργίας και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνο­χής. Προκειμένου να είναι σε θέση να επιτελέσουν τις πολύπλευρες αυτές λειτουργίες λοιπόν χρειάζονται ανοι­χτές πόρτες και όχι αποκλεισμοί. Πολιτικές που θα τις  ενισχύσουν, θα τις θωρακίσουν και θα τους δώσουν την προοπτική να επιτελέσουν τον στρατη­γικό τους ρόλο στην ανάπτυξη της οι­κονομίας.

Πηγή : NAYTEΜΠΟΡΙΚΗ/ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

(άρθρο  στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ , του Γενικού γραμματέα ΓΣΕΒΕΕ, προέδρου ΟΒΥΕ, κ. Δημητρίου Βαργιάμη)