ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 1/2022/ΟΒΥΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 1/2022/ΟΒΥΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής της Πράξης  «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων» και κωδικό MIS 5047766 / ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020

                                                                                                                                                                                                                                               Αρ.Πρωτ.: 146

                                                                                                                                                                                                                                       Αθήνα, 31/01/2023

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, και μοριοδότησης επιλέξιμων αιτήσεων σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 1/2022/OBYE και σύμφωνα με το κεφ. 7 της Πρόσκλησης

ανακοινώνει

το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1/2022/OBYE Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή στις δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», με βάση το από 25/01/2023 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής ωφελουμένων της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας.

Το Προσωρινό Μητρώο Ωφελουμένων περιλαμβάνει:

  •   τον Πίνακα Επιλέξιμων / αποδεκτών Αιτήσεων Υποψηφίων
  •   τον Πίνακα Απορριφθέντων Αιτήσεων και
  •   τους Προσωρινούς πίνακες κατάταξης Ωφελουμένων με τους επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες κατά φθίνουσα σειρά ανά Τύπο Περιφέρειας και Περιφέρεια

Συνημμένα αναρτώνται:

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ / ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ/ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ):

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – ΗΠΕΙΡΟΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2-  ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΚΡΗΤΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 – ΑΤΤΙΚΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 – ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του Μητρώου Ωφελουμένων στην ιστοσελίδα της ΟΒΥΕwww.obye.gr. Οι ενστάσεις/αντιρρήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: obye.train@gmail.com, υπόψη της Επιτροπής ενστάσεων, το αργότερο έως την Δευτέρα 06/02/2023 και ώρα 16:00.146