Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντα/Επιλεγείσας για σύναψη σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη

                                                                                                                                                                                                                                      Αθήνα, 02/05/2023 

                                                                                                                                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 186

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΑ/ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ)

Της Πράξης

«Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», με κωδ. ΟΠΣ 5047766

Αρ. Πρόσκλησης: 2/2023

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων» με MIS 5047766 και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την με αρ. 4686/1002/Α3/02.09.20 Απόφαση Ένταξης, την 1η Τροποποίηση με αρ. 578/Β3/ 105/28.01.21 και την 2η Τροποποίηση με αριθμ. 5337/28.09.2022 της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», με MIS 5047766 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».
  2. Την από 08/02/2021 Απόφαση του Δ.Σ. της ΟΒΥΕ περί «Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα  (ΑΥΙΜ του Υποέργου 1 της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», με MIS 5047766
  3. Την από 2/4/2023 Απόφαση του Δ.Σ. της ΟΒΥΕ α) για την έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για τη θέση του Υπεύθυνου Πράξης, της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», με MIS 5047766 και β) για τη σύσταση και ορισμό Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων και Επιτροπής Ενστάσεων
  4. Την υπ’ αριθμ. 2/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΟΒΥΕ, στις 03/04/2023 με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στις 19/04/2023 και ώρα 15:00

Ανακοινώνει

Τον προσωρινό πίνακα επιλεγέντα/ επιλεγείσας, ως ακολούθωςΑριθμ. Πρωτ./ Ημερομηνία Υποβολής

Θέση

Βαθμολογία Κριτηρίου 1/ Εκπαίδευση

Βαθμολογία Κριτηρίου 2/ Εμπειρία

Βαθμολογία Κριτηρίου 3/ Συνέντευξη

Τελική Βαθμολογία

175/10-04-2023

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

0,00

60,00

18,00

78,00

Κατά του προσωπικού πίνακα, ο/η υποψήφιος/αέχει τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση obye.plumbers@gmail.com μέχρι την ώρα 15:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης του, ήτοι στις 05/05/2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 2/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ