Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2/2023/ΟΒΥΕ για σύναψη σύμβασης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για τη θέση του υπεύθυνου πράξης

                                                                                                                                                                                                                                      Αθήνα, 03/04/2023 

                                                                                                                                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 168

Ανακοίνωση

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων» με MIS 5047766 / ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020

απευθύνει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2023) για ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Αρ. Πρόσκλησης: 2/2023/ΟΒΥΕ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 03/04/2023 έως και 19/04/2023 (έχει λήξει)

για να συμπληρώσετε την αίτηση και να δείτε τα υποδείγματα πατήστε τα παρακάτω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α – ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β – ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

έ