“Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσων και μονώσεων”

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (Ο.Β.Υ.Ε), ως Δικαιούχος Φορέας της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων» με ΟΠΣ 5047766, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  έχει αναλάβει την  υλοποίηση  της βάσει της υπ’ Αρ. Πρωτ. 4686/1002/Α3/02-09-2020 Απόφασης Έγκρισης.

Η πράξη περιλαμβάνει, Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 500 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στο οποίο απασχολούνται, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν  τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τα θεματικά αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν και περιλαμβάνουν πιστοποίηση, είναι:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Ø Διαχείριση Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας, Βελτίωσης Ενεργειακής  Απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων

 

Ø Υδραυλικές Εγκαταστάσεις Συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού με χρήση Φυσικού Αερίου και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Ηλιοθερμία κ.ά.)

 

Ø Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας στις Μονώσεις Κτιρίων

Οι Ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00€ μικτά ανά ώρα κατάρτισης συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων .

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας. Η διάρκεια της κατάρτισης κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 150 ώρες.

Η κατανομή των Ωφελούμενων ανά Δ. Περιφέρεια απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α

Διοικητική Περιφέρεια

Αριθμός Ωφελούμενων  ανά Διοικητική Περιφέρεια

1

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

64

2

Κεντρική Μακεδονία

140

3

Ήπειρος

22

4

Θεσσαλία

40

5

Δυτική Ελλάδα

41

6

Δυτική Μακεδονία

20

7

Πελοπόννησος

20

8

Βόρειο Αιγαίο

16

9

Κρήτη

16

10

Ιόνια Νησιά

16

11

Αττική

48

12

Νότιο Αιγαίο

21

13

Στερεά Ελλάδα

36

Γενικό Σύνολο Ωφελούμενων

500

Η κατάρτιση, αναλόγως των εξελίξεων λόγω κορονοϊού (COVID-19), είναι δυνατόν να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως τηλεκατάρτισης μετά από άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης.