«ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΒΥΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ -ν. 4712/2020 άρθρο 34- από τις αρμόδιες αρχές»

H OBYE, σήμερα 8/10/2020, απέστειλε επιστολή προς τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με κεντρικό αίτημα της, την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4712/2020 σε σχέση με την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ), και την υποχρέωση κατάθεσής της στις αρμόδιες αρχές. Περισσότερα στο κείμενο που παρατίθεται. 

«ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΒΥΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΧYΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ -ν. 4712/2020 άρθρο 34-  από τις αρμόδιες αρχές»

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, αν. Υπουργέ, Υφυπουργέ & γενικοί Γραμματείς,

με την παρούσα επιστολή το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ, αιτείται,  να μεριμνήσετε προκειμένου να υπάρξει άμεση εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 4712/2020 και ιδιαίτερα της παραγράφου 1, στην οποία προβλέπεται ότι « Η  παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Π. Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α  τροποποιήθηκε και πλέον ορίζεται ότι «4. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο Παράρτημα Β. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας»

Ως εκ τούτων, παρακαλείσθε, να ενημερωθούν θεσμικά και επισήμως,  οι αρμόδιες αρχές ( όπως: ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ,  ΔΕΥΑ,  ΕΔΑ Αττικής & Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας, Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κλπ αρμόδιες αρχές),  προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά στην Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης – ΥΔΚΕ, η οποία, πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από αδειούχο αρχιτεχνίτη  ή εργοδηγό υδραυλικό και να κατατίθεται στις αρμόδιες αρχές, έτσι  ώστε, να διαφυλάσσεται η Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια λόγω και της υψηλής επικινδυνότητας,  που ενέχουν οι εγκαταστάσεις αεριών καυσίμων, θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης λυμάτων κλπ, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά και στο άρθρο 2 του Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α .

Με εκτίμηση,

για το Δ.Σ. της ΟΒΥΕ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜ/ΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ                     ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

–      Υπουργό κ. Α. Γεωργιάδη

–      Αν.  Υπουργό κ. Ν. Παπαθανάση

–      Γεν. Γρ. Βιομηχανίας κ. Ι. Κυριακού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

–      Υπουργό κ. Κ. Χατζηδάκη

–      Υφυπουργό κ.  Ν. Ταγαρά

–      Γεν. Γρ. Ενέργειας & ορυκτών πρώτων υλών κ. Α. Σδούκου

–      Γεν. Γρ. Χ. Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ε. Μπακογιάννη