«Ανακυκλώνω – αλλάζω θερμοσίφωνα», & σχετικές  επισημάνσεις

«Ανακυκλώνω – αλλάζω θερμοσίφωνα», & σχετικές  επισημάνσεις

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ανακυκλώνω – αλλάζω θερμοσίφωνα», & σχετικές  επισημάνσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση,  που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος,  από την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023, άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» (https://allazothermosifona.gov.gr/) , ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00.

Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά για τους δικαιούχους, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Ειδικότερα:

 • 11/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2
 • 12/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4
 • 13/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6
 • 14/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8
 • 15/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

Μεταξύ άλλων,  που αναφέρονται σε σχετική Κ.Υ.Α. υπ. αρ.:  3049/8/5/23, μέσω του προγράμματος,  οι πολίτες μπορούν να αντικαταστήσουν τους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες με ηλιακούς με επιδότηση που φτάνει σε ποσοστό το 60%.

Υπολογίζεται ότι 120.000 νοικοκυριά θα μπορέσουν να διεκδικήσουν επιδότηση για ηλιακό θερμοσίφωνα, εφόσον πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Αναλυτικά η επιδότηση ηλιακών θερμοσιφώνων αφορά:

 • Αριθμός δικαιούχων: 120.000
 • Επιδοτεί την αντικατάσταση του ηλεκτρικού με ηλιακό θερμοσίφωνα
 • Μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην πρώτη είτε σε εξοχική κατοικία
 • Δικαιούχοι είναι: Οικιακοί καταναλωτές – ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, έχοντες δωρεάν παραχώρηση
 • Κατάταξη των δικαιούχων γίνεται βάσει κριτηρίων (εισόδημα, παιδιά, ΑΜΕΑ κτλ.)
 • Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται στο www.allazothermosifona.gov.gr

Για ετήσιο εισόδημα έως 5.000 ευρώ ανά μέλος οικογένειας:

 • Επιδότηση 60% (από 612 έως 904 ευρώ )
 • Για ετήσιο εισόδημα από 5.001 έως 10.000 ευρώ ανά μέλος οικογένειας:
 • Επιδότηση 55% (από 561 έως 829 ευρώ)
 • Για ετήσιο εισόδημα από 10.001 ευρώ έως 30.000 ευρώ ανά μέλος οικογένειας:
 • Επιδότηση 50% (από 510 έως 754 ευρώ)

Οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες θα πρέπει:

 • Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο.
 • Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.
 • Nα είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα:

 • Δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.
 • Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση.
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.
 • Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για νοικοκυριά, που έχουν υποβάλλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».

Κριτήρια κατάταξης

Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα προκύψει μέσα από ένα συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, όπως:

 • Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας.
 • Οικογένειες με μέλη ΑμεΑ.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο.
 • Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.

Ύψος ενίσχυσης:

Η επιδότηση ανέρχεται έως 60% της δαπάνης αγοράς κάθε νέου ηλιακού θερμοσίφωνα.

Κάθε ωφελούμενος θα λάβει επιταγή (voucher), την οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε προμηθευτή της επιλογής του.

Στο ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης.

Η διοίκηση της ΟΒΥΕ με την παρούσα επιθυμεί να επισημάνει και να σταθεί σε κάποια θέματα, που χρήζουν αποσαφήνισης. Ειδικότερα,  σύμφωνα και με παλαιότερες παρεμβάσεις της, αλλά και διαβάζοντας τη σχετική Κ.Υ.Α.(3049/8-8-23 ΦΕΚ Β) υπογραμμίζει ότι,  στην  Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα στη σελίδα 31554 αυτής και στη σελίδα 31561 αναφέρεται – μεταξύ άλλων-  ότι, ο προμηθευτής, που τιμολογεί βεβαιώνει και την καλή εκτέλεση των εργασιών και επίσης εκτελεί τις εργασίες εγκατάστασης τηρώντας τα ισχύοντα επαγγελματικά πρότυπα…Επ’ αυτής της αναφοράς – διάταξης,  η σχετική Κ.Υ.Α. δίνει τη δυνατότητα, και σε αναρμόδιους να βεβαιώσουν την καλή εκτέλεση των εργασιών – εγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα. Ειδικότερα η Κ.Υ.Α.,  έρχεται σε   αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 112/2012,  και παρ.1 άρθρο 34 του ν.4712/2020),  όπου μεταξύ και άλλων ορίζεται ότι,  οι αδειούχοι υδραυλικοί – αρχιτεχνίτες και εργοδηγοί έχουν το έννομο δικαίωμα να εγκαθιστούν ηλιακούς θερμοσίφωνες και να εκδίδουν βεβαίωση – Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης όπως αυτή προβλέπεται από το νόμο. Επίσης, στη σχετική Κ.Υ.Α. δεν προβλέπεται υποχρέωση κατάθεσης στο φάκελο με τα δικαιολογητικά του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ή απόδειξη παροχής του προσώπου που σύμφωνα με το νόμο, θα εγκαταστήσει τον ηλιακό.

Σημειώνεται δε,  ότι πολλά ηλιακά συστήματα χρήζουν επικινδυνότητας κατά την εγκατάσταση εάν αυτή γίνει λανθασμένα. Οι αδειούχοι υδραυλικοί- Μέλη της ΟΒΥΕ,  σε εφαρμογή ισχύουσας νομοθεσίας(ν.3844/2010 αρ.24) διαθέτουν ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης, η οποία, σημειωτέων  διασφαλίζει και τους καταναλωτές από τυχόν κακοτεχνίες, αλλά και είναι,  «νομικά  απαιτητό»,   να αναγράφεται  ο αρ. συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης  στην   ΥΔΚΕ (αρ. 13 Παράρτημα Β΄ Π.Δ. 112/2012),  που, αυτή,  υποχρεωτικά πρέπει να εκδίδεται για όλες τις θερμουδραυλικές εργασίες και τις εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων.

Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι σχεδόν σε όλη την Επικράτεια, δεν υπάρχει επαρκής ηλιοφάνεια για τουλάχιστον 2- 3 μήνες το χρόνο. Και σαφώς τίθεται το ερώτημα : Πώς θα έχουν ζεστό νερό σε αυτές τις περιοχές τους μήνες που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια αφού θα έχουν απεγκαταστήσει τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ;

 Αναγκαστικά οι πολίτες  θα  προβούν σε λύσεις – εφόσον αυτό  είναι εφικτό – που, εντέλει θα αποδειχθούν περισσότερο ενεργοβόρες. Θα έπρεπε λοιπόν το πρόγραμμα  να εξαιρεί  την απεγκατάσταση του ηλ. Θερμοσίφωνα ως προαπαιτούμενο κριτήριο.

Σημαντικό δε είναι, ότι εφόσον η απεγκατάσταση του ηλ. Θερμοσίφωνα αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο, η όλη διαδικασία (απεγκατάσταση, και εγκατάσταση), να βεβαιώνεται μέσω σύνταξης και έκδοσης  Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης- ΥΔΚΕ του ν.4712/2020, αλλά και μέσω φωτογραφικού υλικού των εργασιών το οποίο να καταχωρείται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.Με αυτή την πρακτική θα αποφευχθούν και  ενδεχόμενα «παρασιτικά» φαινόμενα μεταβίβασης των voucher σε τρίτα πρόσωπα.

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι  από τους δυνητικά ωφελούμενους  εξαιρούνται οι ΜμΕ, οι οποίες επλήγησαν και μάτωσαν οικονομικά τα τελευταία χρόνια από τις αυξήσεις σε ενέργεια, καύσιμα κ.α.

Ως εκ τούτων, η  ΟΒΥΕ διαμαρτύρεται εντόνως για την έλλειψη διατάξεων, που αφενός θα περιορίσουν  την παραοικονομία και αφετέρου θα διασφαλίσουν  την ορθή και σύννομη εκτέλεση των εγκαταστάσεων ηλιακών συστημάτων τόσο σε νοικοκυριά, όσο και σε μικρές επιχειρήσεις, που δυστυχώς, αυτές,  δεν συγκαταλέγονται στους δυνητικά ωφελούμενους.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ

15/5/2023