Η κατάθεση της YΔΚΕ στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.» Copy

Η κατάθεση της YΔΚΕ στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.» Copy

 

ΑΘΗΝΑ 25/4/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε μια ακόμη στοχεύμενη παρέμβαση προέβη η διοίκηση της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας- ΟΒΥΕ, με αποδέκτρια τη  ΔΕΔΑ(ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ). Η ΟΒΥΕ, απέστειλε επιστολή σχετικά με την ΥΔΚΕ και τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, την οποία   κοινοποίησε  σε αρμόδια και συναρμόδια Υπουργεία, στην ΔΕΠΑ, καθώς και σε φορείς της χώρας.

Η διοίκηση της ΟΒΥΕ, μέσω της επιστολής της,  επισημαίνει την ανάγκη για ασφαλείς και επαρκώς  λειτουργούσες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με γνώμονα τη διασφάλιση  της δημόσιας  υγιεινής και ασφάλειας.

Στην επιστολή της Ομοσπονδίας- μεταξύ και άλλων – σημαντικών υπογραμμίζεται ότι εάν  οι εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου  εκτελούνται από πρόσωπα,  που δεν διαθέτουν  τα απαιτούμενα προσόντα(άδεια, εξειδίκευση, νόμιμα αποδεικτικά άσκησης επαγγέλματος), αποτελεί, και  μη σύννομη πράξη, που ενδεχομένως,  οδηγήσει σε ζημιές, κακοτεχνίες και ατυχήματα.

Επιπροσθέτως, στην επιστολή, η ΟΒΥΕ στέκεται στη ανάγκη εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά στην ΥΔΚΕ(Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης). Ειδικότερα παραθέτει  τη σχετική  διάταξη,  του αρ. 34 του ν.4712/2020  : «1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 112/2012 (Α΄ 197) αντικαθίσταται ως εξής :«4. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο Παράρτημα Β. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.»

Ενώ, παράλληλα αναφέρει ότι: η  ερμηνεία της προαναφερθείσας  διάταξης είναι συγκεκριμένη,  και αναφέρει ρητώς ότι η ΥΔΚΕ,  συντάσσεται από αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό υδραυλικό,  ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα τούτο(δηλαδή  εξειδικευμένο, πιστοποιημένο αδειούχο). Όσον αφορά και  στις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία…(αρ.3 Π.Δ. 112/2012), δικαίωμα να τις εκτελεί,  καταρχήν έχει   ο εργοδηγός υδραυλικός.  Η δε έκδοση   ΥΔΚΕ για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου,  είναι κατά  το νόμο(ν.4712/2020),  υποχρεωτική προκειμένου η εκτελεσθείσα εγκατάσταση να συνδεθεί με ασφάλεια με το δίκτυο.

H διοίκηση της ΟΒΥΕ, αγωνίζεται για ασφαλείς και ποιοτικές εγκαταστάσεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς. Και συνεχίζει στην κατεύθυνση της ανάδειξης θεμάτων,  που πρέπει να επιλυθούν με γνώμονα το καλό της κοινωνίας και κατ΄επέκταση της χώρας.

 

1η δημοσίευση 25/4/2023 από το Γ.Τ. της διοίκησης