Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ. 1/2023/ΟΒΥΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1/2023/ΟΒΥΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

                                                                                                                                                                                                                                      Αθήνα, 21/02/2023 

                                                                                                                                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 154

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Επιλεγείσας για τη θέση με κωδ. 03 – «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου» της ομάδας έργου, στο πλάισιο της υπ’ αριθμ. 1/2023/ΟΒΥΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων» με MIS 5047766 και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την με ΑΠ ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ4686/1002/Α3/02-09-2020(ΑΔΑ: 9ΓΕ646ΜΤΛΡ-4Γ5), την 1η τροποποίηση με Α.Π.: 578/Β3/105/28.01.2021 (ΑΔΑ: 9ΠΘΟ46ΜΤΛΠ-Ξ79) και την 2η τροποποίηση με Α.Π.: 5337/28.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΞΥΦ46ΜΤΛΡ-Ι8Ρ) Απόφαση Ένταξης της πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με MIS 5047766.
  2. Το από 22/10/2022 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ περί αποδοχής και έγκρισης της 2ης τροποποίησης με ΑΠ ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ 5337/28.09.2022 της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», με MIS 5047766
  3. Το από 08/02/2021 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ για την έγκριση της 1ης Αναθεωρημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΥΙΜ) του Υποέργου 1 της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων» και MIS 5047766, με Α.Π. 104/9.2.2021 ΑΥΙΜ
  4. Την από 03/06/2021 Απόφαση του φορέα ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ τη σύσταση και ορισμό Επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων συνεργατών καθώς επίσης τη σύσταση και ορισμό Επιτροπής ενστάσεων
  5. Το από 12/12/2022 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ για την έγκριση δημοσίευσης της Πρόσκλησης για τη θέση με κωδ. 03 Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης– Υπεύθυνο Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», και MIS 5047766.
  6. Την υπ’ αριθμ. 1/2023/ΟΒΥΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΟΒΥΕ, στις 11/01/2023 με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στις 26/01/2023 και ώρα 15:00 και ειδικότερα:

α)Τα on/off κριτήρια της πρόσκλησης και

β)Τα κριτήρια επιλογής – Μοριοδότησης

  1. Τα υπ’ αριθμ 1/09.02.2023 και 2/17.02.2023 πρακτικά της Επιτροπής επιλογής υποψηφίων για τη θέση με κωδ. 03 – «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου» της ομάδας έργου της Πράξης
  2. Την από 18/02/2023 Απόφαση του Φορέα ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ1/09.02.2023 και 2/17.02.2023 πρακτικά της Επιτροπής επιλογής υποψηφίων για τη θέση με κωδ. 03 – «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου» της ομάδας έργου της Πράξης

Ανακοινώνει

Τον Οριστικό Πίνακα Επιλεγείσας για τη θέση με κωδ. 03 – «Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης – Υπεύθυνος Φυσικού Αντικειμένου» της ομάδας έργου της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων» με MIS 5047766, ΕΠΑΝΕΚ/ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ