"Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων" με MIS 5047766

“Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων” με MIS 5047766

Αρ.Πρωτ.: 149

Αθήνα, .15/06/2021

Ανακοίνωση

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων» με MIS 5047766 και λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την με ΑΠ ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ 4686/1002/Α3/02-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΓΕ646ΜΤΛΡ-4Γ5) και την 1η τροποποίηση αυτής με Α.Π.: 578/Β3/105/28.01.2021 (ΑΔΑ: 9ΠΘΟ46ΜΤΛΠ-Ξ79) Απόφαση Ένταξης της πράξης
  • Το από 17/12/2020 και 08/02/2021 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα περί αποδοχής και έγκρισης της με ΑΠ ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ 4686/1002/Α3/02-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΓΕ646ΜΤΛΡ-4Γ5) απόφασης ένταξης και της 1η τροποποίησης της με ΑΠ ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ 578/Β3/105/28.01.2021 (ΑΔΑ: 9ΠΘΟ46ΜΤΛΠ-Ξ79) αντίστοιχα της Πράξης
  • Το από 03.06.2021 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα για την έγκριση της πρόσκλησης για Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης

 απευθύνει

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2021) για την στελέχωση της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 16/06/2021 μέχρι και την Δευτέρα 05/07/2021 και ώρα 15:00