Επιλογή NEOY Υπεύθυνου Πράξης – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                      Αθήνα, 09/05/2023 

                                                                                                                                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 192

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ

Της Πράξης

«Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», με κωδ. ΟΠΣ 5047766

Αρ. Πρόσκλησης: 2/2023

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων» με MIS 5047766 και λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την με αρ. 4686/1002/Α3/02.09.20Απόφαση Ένταξης, την 1η Τροποποίηση με αρ. 578/Β3/105/28.01.21 και την 2η Τροποποίηση με αριθμ. 5337/28.09.2022 της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», με MIS 5047766 στο Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».
  2. Την από 08/02/2021 Απόφαση του Δ.Σ. της ΟΒΥΕ περί «Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα  (ΑΥΙΜ του Υποέργου 1 της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», με MIS 5047766
  3. Την από 2/4/2023 Απόφαση του Δ.Σ. της ΟΒΥΕ α) για την έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για τη θέση του Υπεύθυνου Πράξης, της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», με MIS 5047766 και β) για τη σύσταση και ορισμό Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων και Επιτροπής Ενστάσεων
  4. Την υπ’ αριθμ. 2/2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΟΒΥΕ, στις 03/04/2023 με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στις 19/04/2023 και ώρα 15:00
  5. Τα υπ’ αριθμ 1/27.04.2023 και 2/05.05.2023 πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ) της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», και MIS 5047766
  6. Την από 07/05/2023 Απόφαση του Δ.Σ. της ΟΒΥΕ για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ 1/27.04.2023 και 2/05.05.2023 πρακτικών Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης έργου με εξωτερικό συνεργάτη (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ) της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», και MIS 5047766

Ανακοινώνει

Τον Οριστικό πίνακα επιλεγέντα/ επιλεγείσας, ως ακολούθωςΑριθμ. Πρωτ./ Ημερομηνία Υποβολής

Θέση

Τύπος Σύμβασης

175/10-04-2023

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΠΡΑΞΗΣ

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ