Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Επιλεγέντων και επιλαχόντων σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1/2021/ΟΒΥΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αθήνα, 10-09-2021

                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 163

 

Ανακοίνωση

 

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων» με MIS 5047766 και λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την με ΑΠ ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ 4686/1002/Α3/02-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΓΕ646ΜΤΛΡ-4Γ5) και την 1η τροποποίηση αυτής με Α.Π.: 578/Β3/105/28.01.2021 (ΑΔΑ: 9ΠΘΟ46ΜΤΛΠ-Ξ79) Απόφαση Ένταξης της πράξης
  • Το από 17/12/2020 και 08/02/2021 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα περί αποδοχής και έγκρισης της με ΑΠ ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ 4686/1002/Α3/02-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΓΕ646ΜΤΛΡ-4Γ5) απόφασης ένταξης και της 1η τροποποίησης της με ΑΠ ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ 578/Β3/105/28.01.2021 (ΑΔΑ: 9ΠΘΟ46ΜΤΛΠ-Ξ79) αντίστοιχα της Πράξης
  • Το από 03.06.2021 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα για α) την έγκριση της πρόσκλησης για Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης και β) τον ορισμό επιτροπών Επιλογής Υποψηφίων και Ενστάσεων
  • Την υπ’ αριθμ. 1/2021/ΟΒΥΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης
  • Τα υπ’ αριθμ 1/27.07.2021 και 2/31.08.2021 πρακτικά της Επιτροπής επιλογής υποψηφίων για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης
  • Την από 09/09/2021 Απόφαση του Φορέα για αποδοχή και έγκριση των υπ’ αριθμ 1/27.07.2021 και 2/31.08.2021 πρακτικών Επιτροπής επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων για τη στελέχωση της ομάδας έργου της Πράξης

Ανακοινώνει

Τους Οριστικούς Πίνακες Επιλεγέντων και Επιλαχόντων για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων» με MIS 5047766, ΕΠΑΝΕΚ/ ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων & Επιλαχόντων