ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 1/2022/ΟΒΥΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 1/2022/ΟΒΥΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

                                                                                                                                                                                                                                      Αθήνα, 15/02/2023 

                                                                                                                                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 151

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 1/2022/ΟΒΥΕ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης  «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων» και κωδικό MIS 5047766 / ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ, ως Δικαιούχος της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», λαμβάνοντας υπόψη

  Την με ΑΠ ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ4686/1002/Α3/02-09-2020 Απόφαση Ένταξης, καθώς και την 1η και 2η τροποποίηση της με Α.Π.: 578/Β3/105/28.01.2021 και με Α.Π.: 5337/28.09.2022 αντίστοιχα, της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα  εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με MIS 5047766 / ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020 .

√  Την 01/2022/ΟΒΥΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για την συμμετοχή στην Πράξη «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα  εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5047766, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

  Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ 679/2016.

  Το 1/25.01.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων

  Το από 10.02.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων

  Το 2/14.02.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων

  Την από 15.02.2023 Απόφαση του Δ.Σ. της ΟΒΥΕ α) για την Έγκριση των υπ’ αρ. 1/25.01.2023 και 2/14.02.2023 πρακτικών της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων και του από 10.02.2023 πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων, για την επιλογή ωφελουμένων της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα  εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5047766, ΕΠΑΝΕΚ/ ΕΣΠΑ 2014-2020 και β) για την Ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων/ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στην ιστοσελίδα της Ο.Β.Υ.Ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένωνστο πλαίσιο της 1/2022/OBYE Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια τη συμμετοχή στις δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων».

Συνημμένα αναρτώνται:

  1. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ-ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ):

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – ΗΠΕΙΡΟΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2-  ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΚΡΗΤΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 – ΑΤΤΙΚΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 – ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ