ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1/2023/ΟΒΥΕ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1/2023/ΟΒΥΕ)

                                                                                                                                                                                                                                               Αρ.Πρωτ.: 134

                                                                                                                                                                                                                                       Αθήνα, 11/01/2023

Ανακοίνωση

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων» με MIS  5047766 / ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020

Απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2023/OBYE)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2023) για την στελέχωση της θέσης με κωδ. 03 – «Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης – Υπεύθυνος φυσικού αντικειμένου» της ομάδας έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Αρ. Πρόσκλησης: 1/2023/ΟΒΥΕ

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 11/01/2023 έως και 26/01/2023 (ώρα 15:00)

1-2023 ΟΒΥΕ Πρόσκληση 11.1.23

Παράρτημα 1_Αίτηση-Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_OBYE

Παράρτημα 2_Βιογραφικό Σημείωμα_OBYE

Παράρτημα 3_ΥΔ_OBYE