ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ OBYE

                                                                                                                                                                                                                                      Αθήνα, 01/06/2023 

                                                                                                                                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 202

Ανακοίνωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Της 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)

 Για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (OBYE) ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων», με κωδ. ΟΠΣ: 5047766, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι

η υποβολή Αιτήσεων για τη συμμετοχή στα προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης  της Πράξης παρατείνεται έως την Παρασκευή  9/6/2023 .

Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις Αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής ως εξής:

Υποβολή Αιτήσεων:

  • Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων: 12/05/2023
  • Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων: 09/06/2022 και ώρα 23:59:59
  • Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον ιστότοπο της ΟΒΥΕ. https://obye.gr/

Υποβολή Δικαιολογητικών :

  • Προθεσμία Λήξης Παραλαβής των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση, από την OBYE: 14/06/2023 και ώρα 23:59:59

Η μη έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθιστούν την αίτηση άκυρη.