“Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2021/ΟΒΥΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος”

Αθήνα, 28-07-2021

Αριθμ. Πρωτ.: 158

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας – ΟΒΥΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων» με MIS 5047766 και λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την με ΑΠ ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ 4686/1002/Α3/02-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΓΕ646ΜΤΛΡ-4Γ5) και την 1η τροποποίηση αυτής με Α.Π.: 578/Β3/105/28.01.2021 (ΑΔΑ: 9ΠΘΟ46ΜΤΛΠ-Ξ79) Απόφαση Ένταξης της πράξης
  • Το από 17/12/2020 και 08/02/2021 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα περί αποδοχής και έγκρισης της με ΑΠ ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ 4686/1002/Α3/02-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΓΕ646ΜΤΛΡ-4Γ5) απόφασης ένταξης και της 1η τροποποίησης της με ΑΠ ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ 578/Β3/105/28.01.2021 (ΑΔΑ: 9ΠΘΟ46ΜΤΛΠ-Ξ79) αντίστοιχα της Πράξης
  • Το από 03.06.2021 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα για α) την έγκριση της πρόσκλησης για Στελέχωση Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης και β) τον ορισμό επιτροπών Επιλογής Υποψηφίων και Ενστάσεων

Ανακοινώνει

Τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 1/2021/ΟΒΥΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέοντος για τη Στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης.

Κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ασκήσεως ένστασης ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση obye.plumbers@gmail.com μέχρι την ώρα 15:00 της τρίτης (3ης) εργάσιμης ημέρας από την επομένη της ανάρτησης τους, ήτοι στις 02/08/2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 1/2021/ΟΒΥΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ